اتاق ها و سوئیت ها

اتاق یک تخته رویال

 • دارای یک تخت یک نفره رویال

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  ندارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه ندارد

اتاق دو تخته استاندارد

 • دارای یک تخت دو نفره دبل

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  ندارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه ندارد

اتاق سه تخته استاندارد

 • دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  ندارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر و ۹۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه ندارد

اتاق دو تخته توئین رویال

 • دارای یک تخت یک نفره رویال و یک تخت یک نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  ندارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر و ۹۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه ندارد

سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور

 • دارای یک تخت دو نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  دارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه دارد

سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور

 • دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  دارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر و ۹۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه دارد

سوئیت یک خوابه چهار تخته جونیور

 • دارای یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  دارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر و ۹۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه دارد

سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد

 • دارای دو تخت دو نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  دارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه دارد

سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال

 • دارای دو تخت دو نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  دارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه دارد

سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت

 • دارای یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره استاندارد

  این واحد در طبقه سوم و چهارم واقع است.
 • اتاق خواب:

  دارد
 • اندازه تختخواب:

  ۱۶۰ سانتی متر و ۹۰ سانتی متر
 • این اتاق قابلیت نفر اضافه دارد

بالا